Biòpsia de l’ungla

by Verónica Ruiz

LA UTILITAT DE LA BIÒPSIA DE L'UNGLA: ¿Quan està indicada?

La biòpsia d’ungles (o biòpsia unguial) és un procediment que no es fa habitualment, però quan s’indica, sovint és l’única pista que queda per al diagnòstic.

L’objectiu de la biòpsia ungueal és aconseguir un diagnòstic precís de la patologia de l’ungla mitjançant un procediment quirúrgic simple i segur.

Encara que el nostre coneixement en el camp de la diagnosi per imatge (com per ex la dermatoscòpia de l’ungla o onicoscopia) està avançant ràpidament, encara es troba en fases inicials degut principalment a la manca d’estudis controlats que estableixin la sensibilitat o especificitat dels criteris de diagnòstic de malalties de l’ungla (onicoscópico). Això subratlla encara més la importància de l’estudi histopatològic mitjançant biòpsia de la unitat unguial, que avui en dia, segueix sent el “gold estàndard” per a realitzar el diagnòstic de moltes lesions de les ungles.

 

¿Quan es realitza una biòpsia de l’ungla?

És una tècnica útil sobretot quan ens trobem davant lesions ungueals aïllades, ja que ofereix un enfocament definitiu per al tractament. Sol tractar de pacients que no tenen lesions cutànies típiques a partir de les quals es podria aconseguir un diagnòstic més fàcilment.

En línies generals existeixen 2 grans grups de biòpsies unguials: les biòpsies del llit unguial i les de la matriu unguial.

 1. La biòpsia del llit unguial (que es troba per sota de la làmina ungueal o ungla pròpiament dita) sol requerir-se per a a) aquelles situacions de ruptura de l’ungla a nivell distal (onicolisis), b) l’acumulació de teixit per sota de l’ungla (o hiperqueratosi subunguial) o c) davant l’existència de qualsevol creixement tumoral del llit ungueal. 
 2. La biòpsia de matriu ungueal es realitzarà quan hi hagi canvis en la làmina ungueal ja que aquests ocorren com a resultat de l’existència d’alteracions a nivell de la pròpia matriu de l’ungla; per tant, les característiques histopatològiques de trastorns com la melanoniquia i la eritroniquia es representen millor en una biòpsia de matriu ungueal.

 

Els escenaris en què resulta especialment beneficiós (i de vegades necessari) realitzar una biòpsia ungueal serien els següents:

 • Melanoniquia: Es tracta de bandes longitudinals marrons o negroses, d’amplitud variable a nivell de l’ungla i amb origen en la matriu ungueal; quan se sospita que aquesta melanoniquia pot ser l’expressió d’una lesió maligna subjacent, és necessari realitzar una biòpsia a nivell de la matriu unguial.
 • Eritroniquia: és una banda roja lineal a la làmina ungueal que s’origina en el plànol ungueal proximal i pot ser causat per tumors benignes, malignes i altres malalties sistèmiques.
 • Alteracions (Distròfies) ungueals aïllades: es tracta d’alteracions en la morfologia i estructura de la ungla que, generalment solen ser degudes a causes inflamatòries i originar-se en la matriu ungueal.
 • Tumors del llit ungueal: Moltes vegades les proves d’imatge realitzades (per ex una ressonància magnètica) amb l’objectiu de definir si hi ha una tumoració per sota de l’ungla no resulten concloents, pel que hem de recórrer a una biòpsia per aclarir el diagnòstic.
 • Tumors amb origen en la matriu ungueal, com el onicomomatricoma, el onicopapiloma o el tumor glómico, on la biòpsia pot ser tant diagnòstica com terapèutica.
 • Onicomicosis: De vegades, quan el cultiu per fongs és negatiu però segueix existint una alta sospita clínica d’infecció fúngica, hem de recórrer a una biòpsia del teixit per sota de l’ungla per poder confirmar el diagnòstic i poder administrar un tractament adequat.

S’ha de tenir especial cura amb els pacients diabètics, aquells amb malaltia vascular perifèrica, insuficiència arterial, etc., que poden comprometre la vascularització digital i, per tant, la curació després de la cirurgia.

El/la pacient també ha de ser conscient que fins i tot una biòpsia pot no ser capaç de confirmar el diagnòstic en tots els casos ja que el petit tamany de la mostra recollida pot comprometre en ocasions, la interpretació histopatològica.

 

¿Com es realitza una biòpsia de l’ungla?

És un procediment senzill (encara que requereix de cert entrenament) que es realitza a quiròfan de forma ambulatòria amb anestèsia local. L’anestèsia local efectiva és essencial ja que la unitat ungueal és una estructura molt sensible amb una gran quantitat de terminacions nervioses lliures.

Per a la realització de la biòpsia del llit ungueal es requereix de la retirada parcial o total de l’ungla distal per poder delimitar la zona on es prendrà la mostra.

Per a la biòpsia de matriu ungueal es requereix de la retirada parcial de l’ungla proximal per localitzar l’àrea concreta on prendre la biòpsia.

 

¿Quines complicacions poden aparèixer de forma postoperatòria a curt i llarg termini?

Les complicacions a tenir en compte en el període postoperatori immediat són el sagnat i la infecció, però si la tècnica s’ha realitzat sota condicions d’asèpsia i s’aplica un embenat compressiu adequat, aquestes complicacions no solen succeir.

El dolor postoperatori és proporcional a l’extensió de l’extracció de la placa de l’ungla, i pot dependre de característiques inherents inherents a el / la propi pacient. En general sol ser de caràcter lleu-moderat i pot manejar bé amb analgèsics comuns.

Depenent de la localització de la biòpsia, el pacient també ha d’estar previngut per a una possible interrupció de les activitats normals (com escriure, conduir, etc.) fins que el lloc de la biòpsia curi parcial o totalment.

Quan s’opera una ungla de el peu, s’ha d’advertir la necessitat de dur calçat folgat per acomodar el apòsit compressiu i que sol ser voluminós en els primers dies.

El/la pacient també ha d’estar informat/da respecte a la possibilitat d’aparició d’una distrofia o alteració unguial permanent (tant en les biòpsies de matriu com de llit unguial), així com de la possibilitat de no aconseguir un diagnòstic definitiu amb el procediment.

 

Resum final: la biòpsia ungueal és un procediment relativament senzill que cal fer en casos seleccionats per poder arribar a un diagnòstic sobre una determinada alteració ungueal. Les complicacions postoperatòries són escasses però pot ocasionar una alteració permanent de l’ungla després del procediment.

Anatomia de l’ungla

BIBLIOGRAFIA

 • Chander Grover, Uma K Chaturvedi, Belum Siva Nagi Reddy. Role of nail biopsy as a diagnostic tool. Indian J Dermatol Venereol Leprol May-Jun 2012;78(3):290-8.
 • Eckart Haneke. Anatomy of the nail unit and the nail biopsy. Semin Cutan Med Surg 2015 Jun;34(2):95-100
 • P Rich. Nail biopsy. Indications and methods. J Dermatol Surg Oncol 1992 Aug;18(8):673-82.